Arkistot kuukauden mukaan: joulukuu 2013

Opettajan osaaminen

TAOKKin opetussuunnitelma jakaa opettajan osaamisen viiteen osa-alueeseen.

TAOKKin opetussuunnitelma jakaa opettajan osaamisen viiteen osa-alueeseen.

”Arviointiosaamiseen kuuluu opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien oppimisen ja osaamisen arviointi erilaisissa oppimisympäristöissä ja opiskeluprosessin eri vaiheissa. Opettajan pitää osata arvioida omaa toimintaansa erilaisten yhteisöjen sekä myös opiskelijaryhmän ja sidosryhmien jäsenenä. Keskeinen osa opettajan työtä on myös opintojen, opetussuunnitelman ja oppilaitoksen toimintaprosessien työelämävastaavuuden arvioiminen ja lisääminen. Tiedon hankkimisen ja käsittelyn sekä kriittisen arvioinnin taidot erilaisissa oppimisympäristöissä ovat myös osa ammatillisen opettajan työtä.

Ohjaamisosaamiseen sisältyy monenlaisten opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien oppimista tukevien prosessien suunnittelu, toteutus, ohjaaminen ja arviointi. Ohjaamisessa korostuu opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien oppimista, työskentelyä ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä tukeva vuorovaikutus. Tähän kuuluu myös tieto- ja viestintäteknologian käyttö ja virtuaalisissa oppimisympäristöissä toimiminen. Opettajan pitää osata arvioida ja kehittää oppimista tukevia ja ohjaamisen kannalta tarkoituksenmukaisia ympäristöjä. Opettaja tarvitsee myös tietoa opettajan toimintaa ohjaavista laeista, asetuksista ja ohjeista sekä käsitystä siitä, miten opettaja toimii myös yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Kulttuuriosaaminen tarkoittaa opiskelijoiden elämäntilanteen, erilaisten työelämään ja omaan koulutusalaan liittyvien kulttuuristen tekijöiden sekä kansainvälisyyden merkityksen tunnistamista ja hyödyntämistä. Opiskelijalähtöisyyden toteutuminen edellyttää opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien moninaisuuden hyödyntämistä oppimisessa. Oman organisaation ja erilaisten oppimisympäristöjen toimintakulttuurien tunnistaminen, arviointi ja kehittäminen ovat osa kulttuuriosaamista. Opettajan on tärkeää tunnistaa oppilaitoksen toiminta osana suomalaista ja kansainvälistä koulutuksen kontekstia.

Hyvinvointiosaamisessa on keskeistä oppimis- ja toimintaympäristöjen turvallisuutta ja terveellisyyttä edistävä toiminta. Itsestään huolehtiminen, itsensä johtaminen ja itsensä kehittäminen sekä toisista välittäminen ja toisen hyvinvoinnin tukeminen auttavat sekä yksilöllisen että yhteisöllisen hyvinvoinnin toteutumisessa. Hyvinvointiosaamisen lähtökohtana on oppijalähtöinen suunnittelu sekä hyvinvointia aiheuttavien ja sitä vähentävien tekijöiden tunnistaminen erilaisissa toimintaympäristöissä.

Kumppanuusosaaminen tarkoittaa vastuullista yhteisöjen, verkostojen ja sidosryhmien jäsenenä toimimista. Opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien kanssa tämä ilmenee oppimiskumppanuuden toteutumisena, oppilaitoksen tasolla tiimi- ja ryhmätoiminnan taitoina sekä työelämäsuuntautuneena kehittämisenä. Verkostomainen toimintatapa edellyttää jaetun ja hajautuneen asiantuntijuuden toteutumista opettajan harjoittamassa yhteistyössä, joka ylittää myös oppilaitoksen rajat.” [TAOKK 2013]

Mainokset
Avainsanat: ,